Vælg en side

Velkommen til Gribskov Landligger Forbund

Forbundets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige og private virksomheder og initiativer.

Vi har alle investeret i vores sommerhus i et dejligt sommerhusområde i Gribskov Kommune. Dette uanset om vi har søgt og fået dispensation for helårsstatus.

Vi vil værne om vores sommerhusområder og aktivt arbejde for at Lokalplaner og/eller Tinglyste Deklarationer respekteres af myndigheder og grundejere i samarbejde med Gribskov Kommune, som lovmæssigt har det juridiske ansvar og den formelle påtaleret .

Vi vil bestræbe os på at holde vore medlemsforeninger orienteret om, hvad der sker i og omkring os i Gribskov Kommune.

Vi vil være et forum for menings- og erfarings- udveksling og en aktiv støttefunktion for vore medlemsforeninger.

Vi vil bestræbe os på, at vore stemmer bliver hørt og taget med i de af Kommunens, Statens og Offentlige /Private Myndighedernes overvejelser der berører os sommerhus- ejere gennem en åben kontakt med disse myndigheder og med vore medlemsforeninger og lokale medier. 

Bestyrelsens beretning om bestyrelsens arbejde

Orientering om tidslinjen for sammenlægningen af Øst og Vest

Maj 2019

Repræsentanter fra Landliggersammenslutning Gribskov Vest (LLS) og Gribskov Grundejerforbund

Øst (GGØ) mødtes med henblik på at drøfte mulighederne for en sammenslutning af de to

forbund. Repræsentanter for LLS og GGØ udarbejder derefter sammen forslag til nye vedtægter for GGØ.

  1. september 2019

På GGØ’s repræsentantskabsmøde den 15. september 2019 var punkt 10 på dagsordenen:

Godkendelse af Sammenslutningen mellem Gribskov Grundejerforbund Øst og Landliggersammenslutningen Gribskov Vest pr. 1/1-2020 og af Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund og et fællesbudget for 2020.

Sammenslutningen, vedtægtsændringerne og det nye fællesbudget for 2020 blev enstemmigt vedtaget. Endelig vedtagelse skal i henhold til vedtægterne ske på et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

  1. november 2019

På LLS’s delegeretmøde den 2. november 2019 fremsatte Forretningsudvalget følgende forslag ”At Landliggersammenslutningen Gribskov Vest med virkning fra den 1. januar 2020 kollektivt skal indtræde i Gribskov Landligger Forbund, som forventes endeligt stiftet senere i november 2019.”

Forslaget blev vedtaget, da 18 ud af 21 stemmeberettigede stemte for forslaget om en kollektiv indtræden i et fælles forbund, hvorved vedtægternes krav om 2/3’s flertal i beslutninger af denne type sager var opfyldt.

  1. november 2019

På GGØ’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 17. november 2019 blev vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget af de fremmødte grundejerforenings-medlemmer.

GGØ hed nu Gribskov Landligger Forbund og fortsatte med uændret bestyrelse til og med 31/12-2019.

  1. januar 2020

Gribskov Landliggerforbund (GLF) har nu 101 grundejerforenings-medlemmer, som repræsenterer cirka 8.000 sommerhusejere i Gribskov Kommune, med en ”forretningsbestyrelse” bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer fra GGØ og 3 fra LLS, indtil der, på Delegeretmødet i september 2020, vælges en ny bestyrelse af medlemsforeningerne.

  1. februar 2020

På LLS’s ekstraordinære delegeretmøde den 15. februar 2020 blev det enstemmigt godkendt, at Søren Bald og Annelone Jensen blev bemyndiget til at indberette ophøret af Landliggersammenslutning Gribskov Vest i alle offentlige registre, i Danske bank og øvrige relevante registre, samt at overføre egenkapitalen til Gribskov Landligger Forbund.

Fritidshusejernes Landsforbund

Vi har i den nye Gribskov-sammenslutning haft rigtigt gode drøftelser med den landsdækkende sammenslutning af fritidshusejere. De har stor indsigt i mange vigtige spørgsmål – f. eks. problemerne med sommerhusfabrikker – men dels er deres kontingent alt for højt, dels er det vigtigt nu og her at få skabt rammerne for et godt landligger-samarbejde med vores egne medlemsforeninger, med landliggersammenslutninger i nabokommunerne og også med Gribskov kommune. Det sidste kan givetvis give os nok at se til.

 Dialog med kommunen om samarbejde og kommunikation.

Der kan siges og skrives meget om samarbejdet med Gribskov kommune eller om manglen på dette – men jeg vil opfordre jer til ved delegeretmøde både at komme med jeres egne erfaringer og tilbyde jeres indsats for at få bedre resultater. Der er nemlig for mange "huller", hvor kommunen tilsyneladende ikke selv kan se fordelene ved at inddrage f. eks. os landliggere i samarbejdet. Det gælder i spørgsmål om miljøproblemer, lokalplaner, trafik i sommerhus-områderne, renovation og de mange grønne spørgsmål, som vi landliggere generelt er optaget af. Senest i spørgsmålet om samarbejde om de tekniske problemer ved landføringen ved Heatherhill af strømkablerne fra den store havmøllepark ved Hesselø.  

 Forurening af søer og åer

Pressen har indenfor de seneste uger haft flere ganske problematiske beretninger om udledning af urenset spildevand i kommunens to store søer, Esrom sø med den store dybde og Arresø med det største areal, men den lave dybde. Hillerød kommune synes at være den største synder, men også de andre sø-nære kommuner har i en række tilfælde udledt urenset spildevand. Det sker til smukke og fredede naturområder – også Natura 2000-områder – og Gribskov kommune må sætte alvorligt ind for at dette ikke sker igen. Det kan blive dyrt, men det bliver på længere sigt dyrere, hvis det er naturen, der skal betale.

 Kongernes Nordsjælland

Projekt Kongernes Nordsjælland lider af to problemer. Der er for få arealer med og der er for få penge til projektet. I Gribskov Landligger Forbund følte vi os forpligtet til at gå aktivt ind i høringsprocessen, så vi fremsendte, inden høringsprocesssen sluttede, vores svar, der handlede om følgende 3 vigtige temaer:

  1. Reel naturbeskyttelse
  2. Adgangen til kysten og strandene
  3. Udvidelse af nationalparkområderne og bedre lokalplaner

Der er mange gode tanker bag projektet, og vi landliggere bakker gerne op om det overordnede sigte, som for os er at sikre en bevarelse af det smukke nordsjællandske landskab med dets mange natur- og herlighedsværdier, der ikke må ”tivoliseres” med et overfladisk fokus på mere og mere turisme.

 Et vigtigt område: Lokalplanerne

For nylig var der en både interessant og principiel sag om et lokalplansforslag i Smidstrup.

Udgangspunktet var, at en lokal grundejer i strid med den eksisterende lokalplan havde bygget ulovligt. På en eller anden finurlig måde havde den pågældende fået Gribskov kommune til at udarbejde et nyt lokalplansforslag, som formanden for ”Udvalget for udvikling, by, og land”, Pernille Søndergaard, aktivt gik ind for. Men den gik heldigvis ikke! Strømmen af protester var enorm – også fra os Landliggere – og udvalget endte med at trække forslaget tilbage. Et flertal for forslaget forsvandt heldigvis. Vi påskønner mindretallets indsats. Sagen viser, at vi skal være superopmærksomme. Lokalplaner er vigtige. De er ofte den enkelte husejers værn mod vilkårlighed. Og hvor der ikke er lokalplaner, er det en vigtig opgave for os som landliggere at sørge for, at de udarbejdes med aktiv inddragelse af vores lokale foreninger. Kommunens lyst til at dispensere er lidt vel stor. Vi må opfordre alle jer medlemsforeninger til at intensivere opmærksomheden og holde os i bestyrelsen orienteret om vigtige sager i jeres lokalområde. Det kan f.eks. også være om tilløb til etablering af sommerhusfabrikker med deraf følgende værdiforringelser af ejendommene i de berørte områder. Der foreligger uhyggelige eksempler fra Halsnæs kommune. Er Gribskov stålsat nok? Vi må hjælpe dem, hvis det kniber, og vi må igen og igen satse på, at Erhvervsstyrelsen stopper den ulovlige sommer-husudlejning.

Gribskov Landligger Forbunds principielle syn på Nordkystens Fremtid

Hele Nordkysten fra Hundested over Liseleje, Tisvilde, Gilleleje og Dronningmølle til Helsingør er der de fleste steder en meget smuk kyst med udstrakte bademuligheder. Mange mennesker har købt ejendom i baglandet, fordi de gerne vil kunne komme ud til og bruge strandene. Det er derfor en central opgave for det nye forbund at arbejde for, at det meste af kyst-strækningen skal kunne bruges. Mennesker skal kunne gå langs kysten og man skal kunne opholde sig mange steder og bade. Men kysten er truet af naturens ”luner”, og der har i en længere periode været mange tiltag for at sikre ”Nordkystens Fremtid”. Der er adskillige problemer. Vigtigst er nok, at der ikke indtil dato er fundet tilstrækkeligt med midler til en grundig kystsikring. Men det spiller også en rolle, at nedbrydningen af kysten sker på meget forskellige måder. Nogle steder ganske hårdt. Andre steder næsten ikke. Der er også set private tiltag, som kan have hjulpet på de steder, hvor f.eks. et kystsikringslaug har investeret i konkrete tiltag, men disse kan meget vel have påvirket kysterosionen andre steder, så hvad der kan være en fordel for nogle, bliver til ulempe for andre.

Strømforholdene lader sig ikke overordnet påvirke af hverken sandfodring, høfder eller fromme ønsker.

 Derfor er det Gribskov Landligger Forbunds overordnede ønske, at Folketinget går ind i problemstillingen og yder de tilskud, som skal til for at man overordnet kan gøre noget holdbart, der reelt sikrer ”Nordkystens Fremtid”. Det er og vil være en af vores vigtigste prioriteringer, som vi håber sammen med andre at få løst så hurtigt som muligt.

Staten har ydet tilskud til kystsikring andre steder i Danmark, så det skulle ikke principielt være umuligt at få midler fra Folketinget til en overordnet og gennemtænkt forbedring af hele Nordkystens kystlinje.

 Den kommunale affaldssortering

Gribskov kommune holdt i december 2019 et temamøde om ”Affaldsplanen 2019-2030”. Efter en rundbordsdiskussion med udgangspunkt i kommunens fire oplæg til mulige løsninger var der overvejende stemning for. at der skulle arbejdes videre med bl.a. ”Optisk sortering” dvs. sortering af husaffald i forskellig farvede plastposer, etablering af små centrale affaldsstation evt. på fællesarealer, eller nedgravning af anlæg. Deltagerne opfordrede til en bedre og øget information om affaldssortering. Kommunen har erfarings-udveksling/samarbejde med bl.a. Halsnæs og Furesø Kommune.

Iflg. kommunen vil der ikke blive truffet nogen endelig beslutning for den fremtidige handlingsplan for affaldsplanen, før den National ressource plan for affald, er endelig vedtaget. Denne plan skulle have været vedtages d. 5. juli 2020.

Vi følger bl.a. via ”Det Grønne Dialog” forum op på, hvorledes Gribskov kommune vil arbejde videre med affaldsplanen set i lyset af denne aftale: ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som Regeringen d. 16.juni 2020 indgik med en lang række partier.

Aftalepartierne er bl.a. blevet enige om at øge og strømline affaldssortering.

 Forretningsbestyrelsens arbejde i 2020

 Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og udsendt 6 Nyhedsbreve, som alle kan læses fra vores nyetablerede hjemmeside http://gribskovlandligger.dk/. På opfordring af medlemmer har vi medvirket til 3 lokalplans høringer og deltaget aktivt i debatten om den ulovlige erhvervsmæssige udlejning af sommerhuse.